111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Aalscholver


Wetenschappelijke naam

Phalacrocorax carbo

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal