Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Waargenomen soorten

#SoortnaamBroedvogels
1.Grote Canadese Gans
2.Soepgans
3.Knobbelgans (Chinese)-
4.Zwarte Zwaan
5.Knobbelzwaan
6.Nijlgans
7.Bergeend
8.Mandarijneend
9.Slobeend
10.Krakeend
11.Wilde Eend
12.Soepeend
13.Wintertaling
14.Krooneend
15.Tafeleend
16.Witoogeend-
17.Kuifeend
18.Patrijs
19.Fazant
20.Gierzwaluw
21.Rotsduif-
22.Stadsduif
23.Holenduif
24.Houtduif
25.Turkse Tortel
#SoortnaamBroedvogels
26.Waterhoen
27.Meerkoet
28.Dodaars
29.Fuut
30.Kievit
31.Kleine Plevier
32.Houtsnip
33.Watersnip
34.Kokmeeuw
35.Stormmeeuw
36.Zilvermeeuw
37.Scandinavische Zilvermeeuw-
38.Pontische Meeuw
39.Geelpootmeeuw
40.Kleine Mantelmeeuw
41.Meeuw spec.-
42.Ooievaar
43.Aalscholver
44.Blauwe Reiger
45.Grote Zilverreiger-
46.Wespendief
47.Sperwer
48.Havik
49.Rode Wouw
50.Buizerd
#SoortnaamBroedvogels
51.Bosuil
52.IJsvogel
53.Middelste Bonte Specht
54.Kleine Bonte Specht
55.Grote Bonte Specht
56.Zwarte Specht
57.Groene Specht
58.Torenvalk
59.Boomvalk
60.Slechtvalk
61.Monniksparkiet
62.Grote Alexanderparkiet
63.Halsbandparkiet
64.Gaai
65.Ekster
66.Kauw
67.Roek
68.Zwarte Kraai
69.Raaf
70.Zwarte Mees
71.Kuifmees
72.Glanskop
73.Matkop
74.Pimpelmees
75.Koolmees
#SoortnaamBroedvogels
76.Veldleeuwerik
77.Oeverzwaluw
78.Boerenzwaluw
79.Huiszwaluw
80.Cetti's Zanger
81.Staartmees
82.Fluiter
83.Fitis
84.Tjiftjaf
85.Kleine Karekiet
86.Bosrietzanger
87.Orpheusspotvogel
88.Spotvogel
89.Zwartkop
90.Tuinfluiter
91.Braamsluiper
92.Grasmus
93.Vuurgoudhaan
94.Goudhaan
95.Winterkoning
96.Boomklever
97.Boomkruiper
98.Spreeuw
99.Zanglijster
100.Grote Lijster
#SoortnaamBroedvogels
101.Koperwiek-
102.Merel
103.Kramsvogel
104.Grauwe Vliegenvanger
105.Roodborst
106.Nachtegaal
107.Bonte Vliegenvanger
108.Zwarte Roodstaart
109.Gekraagde Roodstaart
110.Roodborsttapuit
111.Huismus
112.Heggenmus
113.Grote Gele Kwikstaart
114.Witte Kwikstaart
115.Witte Kwikstaart (spec)
116.Graspieper
117.Vink
118.Keep
119.Appelvink
120.Goudvink
121.Groenling
122.Kleine Barmsijs
123.Kruisbek
124.Putter
125.Sijs
#SoortnaamBroedvogels
126.Rietgors