Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Waargenomen soorten

#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
1.Grote Canadese Gans
2.Grauwe Gans
3.Soepgans
4.Knobbelgans (Chinese)-
5.Zwarte Zwaan
6.Knobbelzwaan
7.Nijlgans
8.Bergeend
9.Mandarijneend
10.Slobeend
11.Krakeend
12.Wilde Eend
13.Soepeend
14.Wintertaling
15.Krooneend-
16.Tafeleend
17.Witoogeend
18.Kuifeend
19.Patrijs
20.Fazant
21.Gierzwaluw-
22.Koekoek-
23.Stadsduif
24.Holenduif
25.Houtduif
#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
26.Turkse Tortel
27.Waterral
28.Waterhoen
29.Meerkoet
30.Dodaars
31.Fuut
32.Kievit
33.Kleine Plevier-
34.Houtsnip
35.Watersnip
36.Witgat-
37.Kokmeeuw
38.Stormmeeuw
39.Zilvermeeuw
40.Scandinavische Zilvermeeuw-
41.Pontische Meeuw
42.Geelpootmeeuw
43.Kleine Mantelmeeuw
44.Meeuw spec.-
45.Ooievaar
46.Aalscholver
47.Blauwe Reiger
48.Grote Zilverreiger-
49.Wespendief-
50.Sperwer
#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
51.Havik
52.Rode Wouw
53.Buizerd
54.Steenuil-
55.Ransuil-
56.Bosuil
57.IJsvogel
58.Draaihals-
59.Middelste Bonte Specht
60.Kleine Bonte Specht
61.Grote Bonte Specht
62.Zwarte Specht
63.Groene Specht
64.Torenvalk
65.Boomvalk-
66.Slechtvalk
67.Monniksparkiet
68.Grote Alexanderparkiet
69.Halsbandparkiet
70.Grasparkiet-
71.Gaai
72.Ekster
73.Kauw
74.Roek
75.Zwarte Kraai
#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
76.Raaf-
77.Zwarte Mees
78.Kuifmees
79.Glanskop
80.Matkop-
81.Pimpelmees
82.Koolmees
83.Veldleeuwerik
84.Oeverzwaluw-
85.Boerenzwaluw-
86.Huiszwaluw-
87.Cetti's Zanger-
88.Staartmees
89.Fluiter-
90.Fitis-
91.Tjiftjaf
92.Rietzanger-
93.Kleine Karekiet-
94.Bosrietzanger-
95.Orpheusspotvogel-
96.Spotvogel-
97.Zwartkop
98.Tuinfluiter-
99.Braamsluiper-
100.Grasmus-
#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
101.Vuurgoudhaan
102.Goudhaan
103.Winterkoning
104.Boomklever
105.Kortsnavelboomkruiper-
106.Boomkruiper
107.Spreeuw
108.Zanglijster
109.Grote Lijster
110.Koperwiek-
111.Merel
112.Kramsvogel
113.Beflijster-
114.Grauwe Vliegenvanger-
115.Roodborst
116.Nachtegaal-
117.Bonte Vliegenvanger-
118.Zwarte Roodstaart
119.Gekraagde Roodstaart-
120.Roodborsttapuit
121.Huismus
122.Heggenmus
123.Gele Kwikstaart-
124.Grote Gele Kwikstaart
125.Witte Kwikstaart
#SoortnaamBroedvogelsWintervogels
126.Witte Kwikstaart (spec)
127.Graspieper
128.Boompieper-
129.Vink
130.Keep
131.Appelvink
132.Goudvink
133.Groenling
134.Kleine Barmsijs
135.Kruisbek-
136.Putter
137.Sijs
138.Rietgors