Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Waargenomen soorten

#SoortnaamBroedvogels
1.Grote Canadese Gans
2.Soepgans
3.Knobbelzwaan
4.Nijlgans
5.Bergeend
6.Mandarijneend
7.Krakeend
8.Wilde Eend
9.Soepeend
10.Krooneend
11.Tafeleend
12.Kuifeend
13.Fazant
14.Dodaars
15.Fuut
16.Blauwe Reiger
17.Aalscholver
18.Wespendief
19.Sperwer
20.Havik
21.Buizerd
22.Waterhoen
23.Meerkoet
24.Kievit
25.Kleine Plevier
#SoortnaamBroedvogels
26.Houtsnip
27.Zilvermeeuw
28.Kleine Mantelmeeuw
29.Stadsduif
30.Holenduif
31.Houtduif
32.Turkse Tortel
33.Bosuil
34.Gierzwaluw
35.IJsvogel
36.Middelste Bonte Specht
37.Kleine Bonte Specht
38.Grote Bonte Specht
39.Zwarte Specht
40.Groene Specht
41.Torenvalk
42.Boomvalk
43.Slechtvalk
44.Monniksparkiet
45.Grote Alexanderparkiet
46.Halsbandparkiet
47.Gaai
48.Ekster
49.Kauw
50.Roek
#SoortnaamBroedvogels
51.Zwarte Kraai
52.Raaf
53.Zwarte Mees
54.Kuifmees
55.Glanskop
56.Matkop
57.Pimpelmees
58.Koolmees
59.Oeverzwaluw
60.Boerenzwaluw
61.Huiszwaluw
62.Cetti's Zanger
63.Staartmees
64.Fluiter
65.Fitis
66.Tjiftjaf
67.Kleine Karekiet
68.Bosrietzanger
69.Orpheusspotvogel
70.Spotvogel
71.Zwartkop
72.Tuinfluiter
73.Braamsluiper
74.Grasmus
75.Vuurgoudhaan
#SoortnaamBroedvogels
76.Goudhaan
77.Winterkoning
78.Boomklever
79.Boomkruiper
80.Spreeuw
81.Merel
82.Zanglijster
83.Grote Lijster
84.Grauwe Vliegenvanger
85.Roodborst
86.Nachtegaal
87.Bonte Vliegenvanger
88.Zwarte Roodstaart
89.Gekraagde Roodstaart
90.Roodborsttapuit
91.Huismus
92.Heggenmus
93.Grote Gele Kwikstaart
94.Witte Kwikstaart (spec)
95.Witte Kwikstaart
96.Vink
97.Appelvink
98.Goudvink
99.Groenling
100.Kruisbek
#SoortnaamBroedvogels
101.Putter